JÄRVAMAA KRISTLIK KESKUS

MEIST


...ja asetas kõik tema (Jeesuse) jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,
kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõiges täidab!
- Efestlastele 1: 22-23 -

Sest otsekui ihu on üks ja tal on palju liikmeid, aga kõik ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus:
sest me kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ja oleme kõik sama Vaimuga joodetud. Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. Kui jalg ütleks: "Et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse!" kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Ja kui kõrv ütleks: "Et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse!" kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Kui kõik ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kõik oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Aga nüüd Jumal asetaski liikmed, igaühe neist, ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. Ja kui kõik need oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? Nüüd aga ongi palju liikmeid, aga üks ihu! Silm ei või öelda käele: "Mulle ei ole sind tarvis" Või jälle pea jalgadele: "Mulle ei ole teid tarvis!"
- 1.Korintlastele 12: 12-21 -

KOGUDUSEST KUI KRISTUSE IHUST...

Kogudus ei ole hoone, see on elav organ – Kristuse Ihu – Kogudus on inimesed, mitte kinnisvara.

Jumala Sõna ütleb, et me oleme Kristuse Ihu liikmed (1.Ko.12:12-31) – igaüks individuaalselt, aga ka kogudusena – igaüks erinev, oma spetsiaalse kutse ja ülesandega sõltuvalt Jumala antud mandaadist, andidest ja eesmärgist, milleks Jumal meid on kutsunud. 

See ei tee ühte inimest, ega ka kogudust teistest paremaks ja erinevad ülesanded ei tohiks tekitada teistes liikmetes võõrastust, eelarvamusi ega vastuseisu. Usume, et tähtis on teha kindlaks ülesanne, milleks Jumal on igat liiget kutsunud ja jääda selle juurde ning joosta oma võidujooks lõpuni Tema poolt “määratud rajal”. 

Tähtis on ehitada Jumala Sõna peale, mitte inimeste arvamusele või ettekujutusele, kuidas peaks seda tegema. Nii on ühel kogudusel lisaks Jumala teenimisele suurem tähelepanu misjonitööl, teisel palvel ja ülistusel, kolmas on õpetuse fookusega. Mõni kogudus keskendub abistamisele ja mõni haigete teenimisele jne – ükski koda ei ole sellepärast vähem tähtis, kui teine. Lõpuks seisame me kõik ühel päeval Issanda ees ja Tema ise küsib meilt: “Mida sa tegid nende talentidega ning ülesandega, mis ma sinu kätte usaldasin?”  (Matteuse 25) 

JKK on rajatud Jumala poolt antud läkituse ja Sõna alusel ning me ehitame selle peale Jumala Vaimu ning kogudusse antud andidega. Me keskendume sellele, mille kohta Jumal on rääkinud selle tööga seoses ning nõnda oleme Kristuse Ihu liige “omas kohas”.

Jeesus juhtis tähelepanu sellele, et inimeste arvamused, eelarvamused, traditsioonid ja piirangud olid muudetud variseride poolt liiga tähtsaks ja need hakkasid Jumala plaanile, protokollile ning seadustele ja eesmärkidele vastu töötama… aga Jeesus rõhutas, et Tema teeb ainult seda, mida Isa on Talle öelnud. Kui palju enam peaks seda tähele panema Kristuse Ihu – Kogudus – tänapäeval.

See ei ole uhkus, ega enese teistest paremaks pidamine, kui sa tead, kes sa oled Kristuses (nii individuaalselt kui ka kogudusena), kui sa tead kelleks sa oled kutstud ning elad selle kutse sees. Me peaksimegi kristlastena ja kogudustena uurima ja endale selgeks tegema, mida lunastustöö kogu selle ulatuses tähendab. Aga uhkus ja ülbus on kritiseerida ning egoistlike mõõdupuude ja humanistlike väärtushinnangute  järgi  arvustada Jumala kutset kellegi elu või koguduse kohta, seda maha teha ja selle vastu võidelda. Seda suhtumist kohtas enese vastu ka Jeesus – paljud pidasid teda koguni äärmuslaseks. Aga Ta teadis, kes Ta on, kes on Tema läkitanud ja kelle sõnu Ta räägib.

Jumalariigis kehtib protokoll ja reeglid, et võiksime Jumalat teenida Temale meelepäraselt (Rooma 12:1-2), ja seda ei tohi kunagi “lahjendada” asjade või mõtetega, mida me peame inimlikult või traditsioonidest lähtuvalt või harjumuspärase religioosse kombe kohaselt õigeks – Sellepärast tuleb rohkem, kui kunagi varem tundma õppida Jumala Sõna. 

Kompromiss Jumala vastu on patt ja ei vii kedagi Jumalale lähemale. Aga kui me ehitame oma elu Jumala Sõna kaljule, siis on meil tõotus, et me jääme püsima ning võime ühel päeval kuulda: “Hästi tehtud, hea ja ustav sulane, tule oma Issanda rõõmusse….”   

JKK VISIOON

JKK visiooniks on olla kogudus, kus on püsiv Jumala ligiolu. Püsiva Jumala ligiolu tulemusena saavad inimesed regulaarselt päästetud, Püha Vaimuga ristitud, terveks, vabaks, taastatud, õpetatud ja värskendatud. Misjoni töö on vahendiks, mille kaudu Jumala ligiolu ja liikumine kantakse edasi nii Eestisse, kui ka teistesse maadesse ja rahvaste sekka.

JKK MISSIOON

JKK misiooniks on aidata kasvatada Jumal Sõna ja Vaimu mõju Eestis ja selle ümbruskonnas. Antiohhia koguduse eeskujul rajada baas, kus õpetatakse jüngreid, et neid siis läkitada lõikuse põldudele, kus Issand neid väeliselt kasutab.


"...Ja Tema on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjasteiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks..."

- Efestlastele 4:11-12 -


"...Ja Jehoova vastas mulle ning ütles: kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks joosta!..."

- Habakuk 2:2 -

Sõna Issandalt JKK kohta läbi aastate:

“… JKK ei ole ainult “kohalik” kogudus, aga see on kogudus, mis mõjutab tervet rahvast … ehita apostellik baas, mis mõjutab kogu seda piirkonda ja ümberkaudseid riike …”

“… inimesed tulevad lähedalt ja kaugelt leiva järele, mis selles paigas on ja lähevad ja viivad selle oma kodukogudustesse ning piirkondadesse ja riikidesse …”

“… Inimesed, kes pole kunagi kuulnud sellest paigast, kuulevad ja tulevad … inimesed, kes on oma südame kõvaks teinud, kuulevad ja tulevad sellesse paika … isegi religioossed inimesed kuulevad, et Jumal liigub selles kojas ja nad tulevad vaatama, mida Jumal teeb … 

“… Issand valab oma Vaimu välja selles kojas (JKK), prohvetlik vool ülistuses, palves, jutlustamises ja teenimises – siin on üleloomulikud tervenemised ning vabanemised sidumistest, prohvetlik sõna, vaimuannid ning Jumala tuntav ligiolu, mis toob meeleparanduse ja pühendumise … “

“… See koda ja see töö saab olema väga tugev – tugev ülistuses ja prohvetlikus voolus, ajades eemale depressiooni ja religioossuse õhkkonna. Loidus, enesehaletsus ja  lootusetus saab murtud inimeste eludes, kui nad on selles paigas ja see kogudus muudab õhkkonna linnas ja piirkonnas …  “

“… see on kogudus, millel on võime näha horisondi taha, et nende asjadega tegeleda palves …  “

“See on misjonikeskus ja baas – väravakogudus – mille kaudu Jumala riik levib põhja, lõunasse, idasse ja läände … Ma kasvatan ja treenin selles kojas töötegijad, kes on kompromissitud, kandes seda tuld ja võidmist ja levitades Jumala Kuningriiki”

 

JKK rajajad, vanempastorid ja misjonärid

KENNETH & DIANA KAASIK

Pastorid Kenneth & Diana (Denni) on Jumala poolt saadetud misjonärid misjonipõllule Ida Euroopas. Kenneth E. Hagin (RHEMA, Tulsa, OK) palvetas nende eest ja läkitasid Kaasikud kogu perega Eestisse 1990 aasta varasuvel. Ime läbi said nad viisa ja olid ühed esimestest nende põlvkonnas, kes kolisid ning “istutasid” ennast riiki, mis oli siis veel okupeeritud Nõukogude Liidu poolt.

Pastor Kenneth on kirglik teoloog, kes kõnnib koos Jumalaga. Peale õpinguid Toronto Ülikoolis jätkas ta õpinguid Central Bible College (CBC, Springfield, Missouri), kus kohtus abikaasa Dianaga ning koos lõpetati RHEMA Bible Colleage (Tulsa, OK). Tõeline elu on tunda Jumalat ja Tema Sõna, tõeline kogudus valitseb Kristusega ja on aktiivne, tõde kandev sammas ühiskonnas.

Pastor Diana on vaimulik “ema” selles kojas ja on end ohverdanud aitamaks lugematuid inimesi oma palvete, abi ja praktilise tarkusega. Pastor Diana on juhtinud palveteenistust koguduse algusaegadest ja on Jumala poolt eriti kasutatud eestpalves ning vaimuandides.

Pastorid Kenneth ja Diana on mõlemad austatud koguduse rajajad ja nad on ka jätkuvalt ülevaatajad ja vastutajad JKK töö üle Eestis, kuigi mõneks ajaks on nende elu ja teenimistöö külvatud JKK poolt misjonipõllule USA-sse. 

Tütar Anna oma abikaasa Björniga on nendega selleks ajajärguks USA-s. Noorim tütar Simkah õpib River Ülikoolis (Tampa, FL). Poeg Joshua oma abikaasa Danaga resideeruvad San Diegos, kus Joshua töötab andmeteadlasena. 

Pastor Kenneth ja Diana on vanemad kolmele lapsele ja kahele lapselapsele.

JKK misjonärid USA-s

BJÖRN & ANNA ANDERSEN

Pastor Kennethi ja Diana tütrena, kasvas Anna üles armastades Jumala ligiolu ja kohaliku kogudust.  Ta alustas teenimistöös ülistuse juhtimisega juba 12 aastaselt.

2005 aastal läks ta õppima Uppsala, Rootsi Word of Life Bible Center piiblikooli. Seal ta kohtus oma abikaasa Björniga ja mõlemad töötasid Word of Life koguduse meeskonnas pea kümme aastat, mida nad peavad üheks suurimaks eesõiguseks. Björn teenis meediaosakonnas ja Anna Misjoniosakonnas, Iisraeli reiside korraldamise ning ülistuse juhtimisega. Nad on mõlemad lõpetanud Focus Business School 2012 aastal. Anna ja Bjorn kolisid tagasi Eestisse 2016 misjonäridena, et aidata tööd JKK-s.

Bjornil on eriline armastus Eestimaa vastu ja tal on väga praktiline ning pastorlik süda inimeste suhtes. Annal on dünaamiline teenimisand prohvetlikult ja Jumala Sõna jutlustades. Mõlemad peavad oma kõrgeimaks privileegiks ja eesmärgiks seda, et ehitada Jumala Kuningriiki – kus iganes ja kuida iganes see on võimalik.

Björn ja Anna on abielus ning neil on 2 tütart ning hetkel töötavad misjonäridena USA-s.

JKK noortepastor

SIMKAH KAASIK

Pastor Kennethi ja Diana noorima tütrena on Simkah olnud kaasas kõigega, mis on toimunud JKK-s ning selle juures. Ta on JKK noorteteenistuse vanempastor, direktoriks liikumisele “Põlev Süda”, mis  on muutunud üle-eestiliseks noorteteenistuseks.

Simkah süda põleb selle järele, et noored tõeliselt kogeksid Jumalat ja astuksid oma kohale kohalikus koguduses ning misjonitöös. 

2013 lõpetas Simkah 2-aastase Word of Life Bible School Uppsalas, Rootsis. Hetkel õpib ta Pastor Rodney Howard-Browne käe all River University, Tampa, Floridas.

JKK tegevpastor

VEIKO ARUME

Pastor Veiko andis oma elu Jumalale 90-date algul, kui kogudus käis kuulutamas evangeeliumi ja Jumal teda kõnetas, kui ta kuulis lauset: “Kristlased on õnnelikud inimesed”. Ta on lõpetnud Piiblikooli 1999 aastal ning teenib ülistusgrupis muusikuna ja ülistusjuhina. Pastor Veiko oli pikka aega JKK Noortepastor ning tema and on ehitada, õhutada ja üles tõsta Kogudust praktilise Jumala Sõna tarkuse, palve ning prohvetliku sõnaga.

Pastor Veiko on abielus ja 3 lapse isa.

JKK pastor ja palvetööjuht

REELIKA HINTS

Pastor Reelika on pärit Hiiumaalt. Sündinud ja kasvanud pastori peres koges ta juba lapsena Jumala Vaimu väge ja sai kutse teenida Issandat. 1992 aastal tuli Reelika õppima Paidesse Piiblikooli ning jäi peale lõpetamist siia edasi teenima õpetaja ja tõlgina. Samuti on Jumal talle avanud uksi teenida erinevates teistes kogudustes nii Eestis kui ka väljaspool.

Pastor Reelika südames on palvetöö ning ta on tuline jutlustaja voolates prohvetlikus annis.

Pastor Reelika on abielus ja 3 tütre ema.

JKK pastor ja lastetöö juht

HELENA JÕGISTE

Pastor Helena on JKK-s juba selle algusest. Kutse teenida Jumalariigis sai päris kiiresti selgeks ja kohe peale kooli lõpetamist asus ta õppima Eesti Piibli Akadeemiasse ning samal ajal tegutses regulaarselt JKK Tammsalu haruteenistuse juhina.

Pastor Helena on teeninud JKK-s lastetöö juhina, ta jutlustab meelevalla ning otsekohesusega armastuses. Helena töötab tootmisettevõttes administratiiv-ülesannetes.  

Pastor Helena on abielus ja 2 tütre ema.

JKK pastor ja ülistusjuht

MAIRO TAMBLA

Pastor Mairo andis oma elu Jumalale 1991, 13 aastasena ja pani kohe käe külge nii abiliste töös, lastetöös, kui ka ülistusmeeskonnas muusikuna. Peale kahe-aastase Eesti Piibli Akadeemia lõpetamist läksid Mairo ja Anneli misjonäridena Jõhvi teenima noorte- ja ülistustööga. Aastast 2000 on nad tagasi Paides ja selle aja jooksul juhtinud JKK-s noorte- ja ülistustööd. Mairo on JKK ülistustöö juht ja laulukirjutaja. Ta on õppinud Majandusteadust Tartu Ülikoolis ning töötab igapäevaselt rahvusvahelises ettevõttes müügijuhina ja on ettevõtja. Pastor Mairo süda põleb Jumala Sõna, teenimise, ülistuse, pühenduse ja võiduka koguduse vaimus üles ehitamise teemadel.

Pastor Mairo on abielus ja kahe lapse isa.

Mõned numbrid JKK kohta ...

... rohkem kui ...

Aastat tegutsemist
0
Mõjutatud Riiki
0
Inimest ristitud
0

JKK on täisevangeelne, Püha Vaimu täis kogudus, mis elab ja hingab selleks, et näha Jumala Kuningriiki tulemas ja Tema tahet sündimas oma inimeste eludes, nende linnades ja riikides.

Scroll to Top